Algemene voorwaarden

 1. Onze verkopen en leveringen zijn uitsluitend onderworpen aan de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden, behoudens afwijking die uitdrukkelijk vermeld wordt in onze offerte of bestelbon.
 2. Onze offerten worden gedaan zonder verbintenis en behoudens verkoop. Elke bestelling verbindt de koper formeel. De bestelbons ondertekend door onze verkopers of door andere agenten-tussenpersonen verbinden onze firma slechts na schriftelijke bevestiging door de directie of indien de goederen geleverd  werden.
 3. De gewichten, hoeveelheden en andere technische karakteristieken op catalogussen en folders worden bij benadering gegeven.
 4. Behoudens anders overeengekomen, bevatten de in de overeenkomst vermelde prijzen enkel de verkoopprijs van de goederen met uitsluiting van alle andere kosten zoals  taksen. De BTW op onze verkopen en prestaties is steeds ten laste van de klant. Alleen de prijzen in voege op het ogenblik van levering zijn van toepassing.
 5. De leveringstermijnen worden als aanduiding gegeven en kunnen niet als een verbintenis van onzentwege beschouwd worden, omdat zij onderhevig zijn aan heel wat onvoorziene elementen. Ingeval van overschrijding, kunnen zij geen aanleiding geven tot verbreking van het contract, noch tot een prijsvermindering, noch tot een vergoeding. Ingeval van overmacht, zoals staking, lock-out, opeising, brand, overstroming, enz... worden de leveringstermijnen automatisch opgeschort.
 6. De aansprakelijkheid van de levering wordt geregeld volgens de voorwaarden van de Incoterms. De koper dient de conformiteit van de goederen bij ontvangst te controleren Het laden van de goederen in onze magazijnen door de klant of zijn mandataris wordt gedaan op eigen kosten en eigen risico van de klant of zijn mandataris. Daaruit volgt dat BVBA PYPE enkel aansprakelijk kan zijn, indien het laden is gebeurd door het haar aangewezen personeel. Elke terugzending van goederen dat vooraf niet aanvaard werd zal geweigerd worden.
 7. Om geldig te zijn moet elke klacht betreffende de geleverde goederen of schade schriftelijke gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen.
 8. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de goederen onze volle eigendom tot op de datum van volledige betaling van de prijs.
 9. Alle betalingen moeten contant op de zetel van de vennootschap gebeuren, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd, gelijk aan de gerechtelijke intrestvoet verhoogd met 1 % per maand, te berekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de datum van ontvangst van de betaling. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15 %, met een minimum van 125 euro, ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten en dit onverminderd de gerechtskosten en bovenop de verwijlintresten. Onafhankelijk van wat voorafgaat, behouden wij ons het recht voor om, ingeval van laattijdige betaling, de leveringen stop te zetten, het contract te verbreken of de goederen terug te nemen, in toepassing van artikel 9.
 10. Zonder onze schriftelijke toelating zijn onze agenten of vertegenwoordigers niet bevoegd om kwijtschrift te geven of geld te innen.
 11. Alle geschillen van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling KORTRIJK.